AgroFood cluster Nieuw Prinsenland Dinteloord

< Terug naar het foto overzicht

afc-wb-suafc-wb-tom

Nieuw Prinsenland is een grootschalige locatie voor glastuinbouw gelegen naast het nieuwe bedrijventerrein van de suikerfabriek. Tezamen vormen beide terreinen het AgroFood cluster Nieuw Prinsenland. Het samengaan is niet alleen geografisch. Er is een prima samenwerking van de Tuinderscoöperatie met de bestaande suikerfabriek en het agro en food gerelateerde bedrijventerrein. Daardoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van elkaars reststromen, installaties, kennis en talenten. Zo is er bijvoorbeeld een duurzaam watersysteem dat voor het begieten van de tuinbouwgewassen gebruik maakt van het proceswater van de suikerfabriek. En op het AgroFood bedrijven terrein zit bijvoorbeeld een bedrijf dat gebruik maakt van plantenresten voor de fabricage van gevelpanelen.

In opdracht van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Brabant heeft KELSEY’S o.o.m. een aantal jaren het projectmanagement gevoerd over de ontwikkeling vanaf het initiatief tot en met de oplevering van de MER. Momenteel wordt het project fasegewijs ingevuld.

  • Wij waren verantwoordelijk voor: Integraal procesmanagement voor de 6 samenwerkende publieke en private partijen, inrichtingsplan, energie- en waterhuishouding, biobased toepassingen, MER procedure, investeringsplan en financiering
  • Taken: opzet projectorganisatie, planning en communicatie, contracteren ontwerpers en adviseurs, begeleiden planvorming, ontwerpateliers en klankbordgroepen, opstellen investeringsplan, begeleiden grondverwerving, acquisitie van investeerders en grondafnemers en voeren onderhandelingen met financiers over vreemd vermogen
  • Resultaten: inrichtingsplan, MER, plan voor energie- en waterhuishouding, investeringsplan.